StatCounter

fredag 1 maj 2015

Vad gör Miljöpartiet för Ojnareskogen?

Det börjar bli extra nervöst från alla håll och kanter kring "Bunge Ducker 1:64". Det som kändes ganska dystert för några månader sedan efter domslut i Mark- och miljödomstolen känns genast lite ljusare när förslaget om Natura2000-området nu redovisades till regeringen. Det omfattade bland annat just Ojnareskogen. Plötsligt skulle frågan kunna avgöras politiskt istället för som hittills i kanske ännu en frustrerande prövning i domstolen där bristerna i en rättssäker process gång på gång har kommit fram.

Möjligheten till ett politiskt avgörande ökar trycket inom och på politiken. Det skrivs brev med krav på uppvaktning, det hålls seminarier och det ska visas handlingskraft. Även EU har tillskrivit regeringen för att försäkra sig om att politiska avvägningar inte ska hindra en korrekt hantering i frågan (mycket viktigt!).

Man kan tycka att det vid det här laget borde vara tydligt vad Miljöpartiet tycker i frågan, både lokalt och på nationell nivå. Förutom alla otaliga insändare och ställningstaganden i Regionstyrelsen, Tekniska Nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland under alla dessa år (en hel del återfinns om detta på denna blogg i tidigare inlägg), har vi tydligt tagit ställning för en nationalpark på norra Gotland (se senast i vårt valmanifest punkt nr 20). I riksdagen har Miljöpartiet fört fram samma åsikt genom till exempel en motion om att inrätta en nationalpark Bästeträsk.
Vägen till Nationalpark Ojnareskogen/Bästeträsk?
Foto: Gunnar Britse

Miljöpartiet är med i regeringen och är direkt medansvarig för beslutet som blir. Jag upplever att vi lokalt och nationellt är bra samspelta - frågan är på inget sätt ny utan välförankrad i moderpartiet. Nervositeten kring hur avgörandet blir får ändå bland annat sitt uttryck i anklagelser om att Miljöpartiet inget gör. Begripligt, men nog kan det dras fel slutsatser som D Moberg gör i Gotlands Tidningar 29/4.

Här kommer vårt svar:


"Frågan om Ojnareskogens framtid är inne i ett kritiskt skede. Avgörandet ligger i praktiken hos regeringen som kan besluta om inrättandet av ett Natura2000-område varmed saken borde vara avgjort. Vattentillgången säkras och världsunik natur räddas undan förstöring. Om vi även kan få en Nationalpark Bästeträsk ökar förutsättningarna för att skapa hållbara arbetstillfällen kopplade till en sådan verksamhet.

D Moberg undrar i en insändare varför det inte rapporteras kring hur vi som lokala miljöpartister springer till Åsa Romson, begär uppvaktningar m.m. Han drar slutsatser om vårt arbete som inte riktigt stämmer. Vi har i nästan 10 år engagerat oss i Ojnareskogens framtid och på olika sätt gjort vad vi kan för att skydda vattnet och värna om denna helt unika natur. Ofta har vi känt en frustration när domstolar inte har tagit hänsyn till vetenskapliga bedömningar eller ens bemödade sig att kommentera starka och sakliga invändningar som har förts fram mot ja till kalkbrytning. I dessa lägen har vi aktivt bidragit till en samhällsdebatt för att belysa dessa brister i hanteringen. Senast i mars anordnade Miljöpartiet ett seminarium i riksdagen för att belysa dessa aspekter.

När nu förslag på bildandet av Natura2000-området har överlämnats till regeringen är det fullt naturligt att miljöministern i dagsläge inte kan uttala sig om hur beslutet kommer att bli. Välmedvetna om hur viktigt det är att skapa förståelse kring frågan lyckades vi redan 2012 få Åsa Romson ut på ett studiebesök på området där hon hade möjlighet att fördjupa sig i konflikten mellan planer på kalkbrytning och områdets övriga värden. Vi har goda kontakter med henne och vår riksorganisation som vi bistår där vi kan vara av nytta. Det finns även en stor uppbackning av miljöpartiets riksdagsledamöter kring ministern i frågan.

De politiska vägarna för att uppnå våra mål är inte i alla lägen uppvaktningar, debattartiklar eller annat som är synligt och kommunicerar ett intryck av handlingskraft. Arbete sker också även om det inte basuneras ut. Vi kämpar för Ojnareskogen och gör så även nu. När regeringen har meddelat sitt beslut kan vi förhoppningsvis känna oss väldigt nöjda efter en 10 års kamp.

Stefaan De Maecker (MP), regionråd Gotland
Isabel Enström (MP), regionråd Gotland"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar