StatCounter

torsdag 4 juni 2015

Hur tungt väger argumenten för Bästeträsk?

Återkommande har jag under den 10 år långa processen kring Ojnareskogen (Bunge Ducker) känt att faktabaserade argument väger lätt. Det är makt och pengar som överröstar oron för vattnet och viljan att värna om världsunik natur vi har åtagit oss att skydda.

Det tydligaste uttrycket för denna känsla formulerade fyra professorer som har följt målet. De reagerar i ett öppet brev starkt på domstolens tekniska bedömning och handläggning som de anser inte är vetenskapligt korrekt. Brevet inleds såhär:

"Vi vill med detta öppna brev ifrågasätta handläggningen av vetenskapliga expertbedömningar i svenska miljömål, i detta fall i samband med kalkstensbrytning på Gotland och dess eventuella påverkan på omgivande Natura2000-områden och grundvatten."

Regeringen har nu att ta ställning till ett förslag till nya Natura2000-områden där bl a Bunge Ducker ingår. Domstolen som är näst på tur att fälla sin dom över Nordkalks ansökan att få bryta har gjort paus för att kunna vänta in regeringens beslut. Beslutet har "sådan betydelse för prövningen av målet att det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före huvudförhandling och dom i målet".

Dragkampen mellan de olika intressena inför regeringens beslut går in i en intensiv fas. Näringsdepartementet som är med i beredningen ber myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, att ta fram ett kompletterande underlag (underförstått: som ger ytterligare argument till varför man inte ska utse Bunge Ducker till Natura2000). Något mer pinsamt och mindre vetenskapligt får man leta efter. Radio Gotland intervjuar enhetschefen på SGU kring sin egen rapport, en intervju som talar för sig själv. KTH-professorn Hans Lööf kallar det för "Hårt vinklad rappakalja". Och det är inte bara han. En skrivelse lämnas till regeringen där 13 forskare, varav 7 professorer, kritiserar SGU:s beräkningar. När det gäller Näringsdepartementets fråga om vatten, så väljer SGU att inte kommentera det som har kritiserats mest: uppfyllnadsfasen, dvs när brottet väl är utbrutet, vad händer med vattnet i området då? Inte heller kommenteras de påtalade riskerna för uppträngning av saltvatten.
Bräntings Haid möter Bunge Ducker. Foto: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den expertmyndighet som lämnar underlag kring naturvärden. I dagarna lämnades en ny skrivelse kring de befarade effekterna vid kalkbrotten kring Bästeträsk (underförstått: som ger ytterligare argument till varför man ska utse Bunge Ducker till Natura2000). Utifrån gjorda undersökningar konstaterar myndigheten "Ny information om sprickigheten i berggrunden stärker bilden av området som en ekologisk och hydrologisk helhet. Detta innebär att delar inte kan undantas utan att övriga delar påverkas negativt".

Framtiden får utvisa vad regeringens beslut bygger på. Vetenskap eller rappakalja...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar