StatCounter

Gröna tankar om Gotland

måndag 1 oktober 2018

Centerpartiet tar stöd av Sverigedemokraterna

Jag lämnar politiken i en tid då det blir som stökigast på Gotland...

Centerpartiets Eva Nypelius (talar hon för hela alliansen?) går idag ut i Radio Gotland och säger att hon är beredd att styra Gotland genom att räkna på Sverigedemokraternas stöd. Hellre det än att ens försöka få till en stabil koalition med Socialdemokraterna. Skakiga tider väntar - även om jag inte tror att det kommer att hålla i fyra år.

tisdag 11 september 2018

Ojnareskogens skydd håller!

Glädjebesked idag när Mark- och miljööverdomstolen säger nej till Nordkalks och SMA:s planer att bryta kalk i Ojnareskogen (Bästeträsk)! Avgörande i domen är att området blev klassat som Natura2000.

Foto: Gunnar Britse
Miljöpartiet kämpade hårt i regeringen för att skydda den världsunika naturen och lyckades till slut få med S på att fatta det nödvändiga beslutet augusti 2015. Förhandlingarna hade föregåtts av en lång kamp som nådde sin höjdpunkt 2012 när stora demonstrationer hölls i samband med att Nordkalk började avverka skogen för att kunna bryta kalken.

Mitt egna engagemang började redan 2005 när Nordkalk sökte tillstånd att anlägga två provbrott i området som en förberedelse för den stora exploateringen. Då förlorade Miljöpartiet på Gotland en omröstning i Miljö- och hälsoskyddsnämnden med röstsiffrorna 8-1 när ett yttrande till miljödomstolen skulle lämnas... (se protokoll §143).

Miljöpartiet gjorde ett dåligt val i söndags. Fyra år i regeringen kostade på för det lilla partiet som för första gången kunde vara med och axla ett regeringsansvar. Idag kan jag glädjas extra mycket åt hur klimat- och miljöpolitik ändå har kunnat prioriteras under dessa fyra år. Det ger avtryck på lång sikt och hopp om att Miljöpartiet kommer starkt tillbaka.

Det behövs ett Miljöparti som prioriterar miljön när det väl kommer till skarpa lägen!

onsdag 6 december 2017

Sjukvårdens ekonomi igen

Instämmer helt med Lars Thomsson (C) när han i dagens GT skriver

"Sjukvårdens långsiktiga finansiering är västvärldens stora välfärdsutmaning. Denna fråga måste få mycket mer fokus i samhällsdebatten. Staten behöver ta ett ökat betalningsansvar för bland annat Gotlands sjukvård".

Då vet vi att vi på Gotland har en äldre befolkning än rikets snitt och att - enligt SKL - diskrepansen i riket mellan befolkningsutvecklingen 20-64 år och det demografiskt betingande behovet fram till 2050 är som störst redan nu!

Ser fram emot en ny ton i fullmäktigedebatten när sjukvårdens ekonomi diskuteras, nu när även Lars formulerar denna utmaning som han gör.

lördag 2 september 2017

Nationalpark på norra Gotland

Bästeträsk är sedan 2008 upptagen i Nationalparksplanen för Sverige. Gotlands kommun fick yttra sig inför fastställandet av densamma. Redan då hade Nordkalks planer att göra ett stort kalkbrott i föreslaget område seglat upp som en stor politisk stridsfråga. Kommunstyrelsen röstade med siffrorna 14-1 att avstyrka förslaget. Bara jag röstade för att tillstyrka förslaget då.

Motiveringen: "Vid en sammanvägning av de olika motstående intressena anser kommunstyrelsen att ett långsiktigt säkerställande av Bästeträsk som kommunal vattentäkt samt en fortsatt möjlighet till kalkbrytning inom området i syfte att trygga ett stort antal arbetstillfällen under lång tid framöver är så tunga skäl att de väger över naturvårdsintressena. Kommunstyrelsen avstyrker därför Naturvårdsverkets förslag att Bästeträskområdet avsätts som nationalpark."

Inför behandlingen av ärendet hade jag kontaktat Naturvårdsverket. De kunde försäkra mig att bildandet av Nationalpark absolut inte behövde vara oförenligt med användandet av Bästeträsk som kommunal vattentäkt. Kvar då var just den svårlösta konflikten att skydda naturen eller bryta bort den... Diskussionen då handlade i praktiken enbart för eller emot kalkbrytning i området, något som skulle bli en riktig segdragen politisk strid under många år.


Sedan rätten fastställde regeringens beslut att göra Natura2000-område av området där Nordkalk hade planer på att göra ett kalkbrott är frågan i praktiken avgjord. Det blir inget kalkbrott. Vattnet och den världsunika naturen skyddas. Gotland får 100 miljoner som kompensation för att kunna stimulera framkomsten av andra arbetstillfällen.

Frågan om nationalpark är nu åter aktuell. Ett helt annat läge, men fortfarande en svår politisk fråga utifrån att formellt sett förhandlingarna om kalkbrytningen inte är avslutade. Skyddet som ett Natura2000-område ger är tillräckligt starkt för att jag ska känna mig trygg för vattentillgången och naturvärdena i området. Däremot finns risk att vi går miste om möjligheterna i form av fler jobb inom besöksnäringen om en satsning på en nationalpark skulle utebli.

Isabel Enström och jag har skrivit en artikel om detta som publicerades i såväl Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. Den går nu även att läsa här.

måndag 28 augusti 2017

De beslut vi fattar får effekt för vården

Skriver idag med Jennie och Leif en artikel i GT om vårt arbete i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Diskussionen om sjukvården domineras på Gotland oftast av röda siffror. Viktigt förstås - det är en otrolig utmaning och viktigt med stabilitet i ekonomin. Samtidigt har i princip ALLA hälso- och sjukvårdsförvaltningar i Sverige svårt att klara ekonomin inom akutvården vilket många inte vill kännas vid när det diskuteras på ön.

Många landsting har dessutom i sin helhet svårigheter att klara ekonomin. Region Jämtland-Härjedalen som har näst minst invånare i Sverige - men ändå har mer än dubbelt så många invånare än Gotland - går mot ett underskott på 170 miljoner i år. Som på Gotland har de bara ett sjukhus.

Jag tror att det finns ganska mycket vi kan påverka, trots våra begränsade möjligheter jämfört med större regioner. Det ser jag på de beslut vi har fattat bakåt i tiden och vi nu kan börja se resultat av. Att vi sedan inte går i mål även ekonomiskt eftersom utvecklingen med dyra mediciner och behandlingsmetoder går snabbare än omställningen, känns frustrerande. Jag tror ändå att det intensiva arbetet som pågår för fullt just nu är rätt väg att gå.

Såhär skriver vi i GT:

"Sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar för att möta vårdbehovet. Tack vare allt bättre mediciner och behandlingsmetoder lever vi allt längre med högre livskvalité. Under tiden behöver vi mer sjukvård. Utvecklingen är fantastisk för oss människor men en ekonomisk påfrestning för alla regioner som ska finansiera den.

Särskilt utvecklingen på senare år har gått väldigt snabb vilket i synnerhet är svårt för små regioner som Gotland och Jämtland med bara ett sjukhus. Det finns begränsade möjligheter att göra stora omstruktureringar som leder till effektiviseringar för att skapa utrymme för kostnadsökningar. Ändå finns mycket vi kan påverka och förändra för att bättre kunna möta den ekonomiskt påfrestande utvecklingen.

Vi har säkerställt att det finns planer för att minska hyrpersonalberoende, hejda kostnadsökningar för läkemedel samt undvika att behöva köpa vård på fastlandet där så är möjligt. Vi måste få effekt på nämnda planer och där är vi förstås beroende av medarbetare och chefer för att komma fram till en kostnadseffektiv organisation.

Många beslut som fattas av medarbetarna har en direkt påverkan på ekonomin och är svåra att ringa in med politiska beslut. Det finns ett högt förändringstryck i förvaltningen och det pågår ett intensivt arbete att minska kostnadsökningar. Hittills har dessa åtgärder tyvärr inte räckt till trots stora insatser.

Det räcker inte med åtgärder på kort sikt för att möta framtidens kostnadsutmaning. Vi har därför medvetet ett långsiktigt perspektiv och flera av de satsningar vi gör tar ibland 5-10 år för att nå full effekt. Vi avsatte till exempel särskilda pengar för att etablera en utbildningsvårdcentral med fler blivande specialister inom primärvården. Till våren blir flera specialister nu färdiga vilket förhoppningsvis kommer att leda till en bättre bemanningssituation. Förbättringen av diabetesvården och vården för bensköra ger friskare patienter samtidigt som vi minskar följdsjukdomar. Våra tidiga satsningar på sexuell hälsa för unga har lett till betydligt färre tonårsaborter och färre könssjukdomar.

De beslut vi fattade för några år sedan ger effekt. På samma sätt tror vi att våra långsiktiga strategier som fokuserar på att behålla och rekrytera medarbetare kommer att märkas framöver. Under tiden vill vi säkerställa att gotlänningarna även fortsättningsvis får den goda vården de behöver.

Stefaan De Maecker (MP)
Leif Dahlby (S)
Jennie Jarve (V)
för majoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden"

måndag 24 april 2017

Kulturkluster i gamla kulturskolan!

Jag skrev nyligen tillsammans med Ylva Hammar en debattartikel kring kulturklusterambitionerna i kulturskolans gamla byggnader. Detta bland annat med anledning av Moderaternas negativa inställning. Att skänka bort sisådär 14 miljoner för att stödja ett bryggeri som vill etablera sig i hamnen gick bra. Men att rusta upp en fastighet vi äger för att kunna underlätta en etablering av ett kulturkluster?

Gamla kulturskolan -
blivande kulturkluster?
Såhär skrev vi:

Kulturskolans gamla lokaler i innerstaden tömdes nyligen när verksamheten flyttades till den nya Säveskolan. Nu vill flera företag inom den kulturella och kreativa sektorn tillsammans hyra lokalerna för att bilda ett kreativt centrum – ett kulturkluster. Vi tycker att det finns flera skäl att gå vidare med detta:

1. Innerstaden riskerar att bli en kuliss om huvuddelen av arbetsplatserna har turister som målgrupp. Regionen bör säkra byggnaden för året-runt företagare istället för att det blir ännu ett hotell. Marknadskrafterna klarar ensamt inte av att hitta en bra balans mellan för turister attraktiva besöksmål och för stadens invånare en genuin stadsmiljö.

2. I Region Gotlands Tillväxtprogram finns en tydlig målsättning om att främja klustersamverkan för ett vitalare och mer dynamiskt näringsliv. Idag har mellan 30-40 mindre företag anmält intresse av att ingå i ett kulturkluster i denna kreativa miljö. De menar att det vore värdefullt för utveckling av sin egen verksamhet. Initiativet kommer från kulturföretagen själva vilket bäddar för ett lyckat resultat.

3. I Region Gotlands nya Kulturplan finns tydligt fokus på kulturdriven tillväxt. Målbilden är att det på Gotland ska vara lätt att driva företag inom kulturella och kreativa näringar. Region Gotland måste arbeta aktivt med att främja företagande inom dessa näringar. Vårt kulturarv ska bevaras men måste också kunna användas och utvecklas för att fler företag ska kunna växa, året runt. I längden stärker detta varumärket Gotland och ökar inflyttning.

Självklart ska en rimlig hyressättning vara utgångspunkten där även nödvändiga renoveringsarbeten ska belasta hyran. På så sätt blir detta upplägg ingen merkostnad för regionen mer än att vi väljer att inte realisera en potentiell vinst som ligger i fastighetens värde. Om det efter en tid skulle visa sig att idén om ett kulturkluster inte är bärkraftig finns fortfarande möjlighet att sälja fastigheten och realisera detta värde.

En enig Kultur- och fritidsnämnd (se protokoll §10) ställde sig redan februari 2016 positiv till föreslaget om ett kreativt centrum i kulturskolans gamla lokaler. Om vi menar allvar med vårt mål om ett gott näringslivsklimat kan vi nu inte låta bli att fullfölja detta samarbete. Förutom en nödvändig utveckling av vårt näringsliv skulle detta även vara ett konkret sätt att värna om en levande innerstad.


Stefaan De Maecker (MP), regionråd
Ylva Hammar (MP), vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

onsdag 29 mars 2017

Trygghetsboenden

I måndags diskuterade vi "ett nytt regelverk för stöd till Trygghetsboenden" på fullmäktige. Vi behöver verkligen boenden på Gotland som gör att människor så långt som möjligt kan bo kvar även när de åldras. Seniorboenden är därför jätteviktigt att få till. Men även Trygghetsboenden som är en mer avancerad form kan göra att vi skjuter eller minskar på behovet av för regionen kostsamma platser på särskilda boenden. Därför kan det vara motiverat att subventionera denna boendetyp om vissa villkor uppfylls. Vi kom tyvärr inte fram till ett beslut eftersom det återstod en del innan vi är redo för ett upplägg som känns genomarbetat.
Trädgårsfest i Åstorps kommun

En gemensam bostadsförmedling med möjligheter till sociala och medicinska förturer är nämligen en central del i att kunna vara säker på att vi når målgruppen för ett trygghetsboende om vi väljer att subventionera. Den möjligheten finns inte idag för andra aktörer än GotlandsHem.

Sedan 2013 har vi anvisat mark till PEAB att bygga ett Trygghetsboende på A7. För att komma igång snabbare fastsälldes 2014 ett preliminärt regelverk för subvention i regionstyrelsen som var tillika Luleås regelverk. PEAB började aldrig med projektet. Nu är det en annan aktör som har fått ta över deras avtal och säger sig vara beredd att bygga ett Trygghetsboende. Äntligen tänkte jag! På samma fullmäktigemöte i måndags godkändes ett köpekontrakt för platsen där bygget ska bli av.

Lägenheterna har redan börjat marknadsföras och när det gäller inflyttning, så säger Dan T Sehlberg från Svenska Vårdfastigheter i en annons på helagotland.se: "Det blir lite först till kvarn som gäller och vi går på tid och datum när man fyllt i sin anmälan". Ingenstans i informationen i anslutning till platsen där man kan göra en intresseanmälan framgår att det till exempel finns krav på att minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år, vilket är ett krav i Luleås regelverk. Långt borta är tanken om att kunna hjälpa oroliga, otrygga eller socialt isolerade 70+are till en bättre bostad för att undvika placering på ett särskilt boende... Ändå bra att det byggs bra bostäder, men då utan ytterligare subventioner från regionen tycker jag.

Om subventionerat boende ska vara aktuellt måste det finnas krav på Trygghetsboendet. Vi behöver utarbeta ett regelverk som säkrar att lägenheterna ska vara tillgängliga för alla som tillhör målgruppen för ett Trygghetsboende. Det innebär bland annat också att det behöver komma en gemensam boendeportal eller -förmedling på plats för att det praktiskt sett ska vara möjligt.

För två år sedan föreslog jag att vi tillsammans med Inspiration Gotland skulle utarbeta en gemensam boendeportal där privata hyresvärdar och GotlandsHem kunde få ett gemensamt ansikte utåt. Förslaget skickades tillbaka och har sedan dess inte kommit upp igen. Det är så dags att förslaget aktualiseras.

onsdag 4 januari 2017

Vi möter sjukvårdens utmaningar

Jag jobbar mycket. Det sliter. Det är ett utsatt uppdrag. Det är många och komplexa frågor. Det handlar om människors hälsa och livsvillkor. Om hur engagerad personal ska känna kraft, stöd och uppskattning för att kunna göra ett bra jobb. Men det känns oerhört viktigt och meningsfullt. Det är intressant att fördjupa sig i komplexiteten, känna att jag också kan göra skillnad utan att jag för den delen någonsin kan känna att jag är i mål.

Såhär tänker jag som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland inför 2017 (har skickat det lite justerat till GA och GT också):

Utvecklingen inom sjukvården går rasande fort. Där vissa sjukdomar tidigare innebar en snabb och säker död kan de idag botas eller lindras och innebära många år kvar med hög livskvalité. Allt fler äldre lever allt längre med sina kroniska sjukdomar. Denna utveckling är fantastisk men den frestar även på regionens ekonomi.

Underskotten under 2015 och 2016 är i första hand ett uttryck för att vi inte i rätt takt har förmått finansiera utvecklingen som sker inom sjukvården. Till det kommer stora svårigheter att bemanna vilka är problem vi delar med resten av riket.

Vi har de senaste åren gjort flera satsningar för att förebygga sjukdomar, ge en effektivare vård och kunna komma tillrätta med personalbristen. Några exempel: Nya verksamheter så som MiniMaria och socialpsykiatriskt team innebär ett förebyggande arbetssätt som präglas av samarbete mellan socialtjänst och sjukvård. Vi har förbättrat diabetesvården, cancervården och vården för bensköra avsevärt. En utbildningsvårdcentral har inrättats för att få fram fler distriktsläkare. Jag känner mig också synnerligen nöjd med att vi inrättade trygghetspunkter i Katthammarsvik, Fårösund, Burgsvik och Roma. Våra satsningar på sexuell hälsa märks på kraftigt minskade antal klamydiafall samt färre aborter.

Vi väljer att finansiera de nya möjligheterna till sjukvård som även måste komma gotlänningarna till del. Samtidigt finns stora krav på förändrade arbetssätt som till exempel ska minska behovet av slutenvård eller som innebär en effektivare användning av våra resurser. Huvudfokus under 2017 är också att kunna behålla och rekrytera medarbetare.
Nationell katastrofövning på Gotland 2016
- under 2017 måste Gotlands sjukvårds-
ekonomi landa på regeringens bord

 

Idag är Region Gotland med sina knappt 58000 invånare det enskilt minsta landstinget. Vi har ibland svårt att leva upp till de högt ställda krav som landstingen har på sig. Vårt ö-läge kräver att vi har ett akutsjukhus igång vilket på andra ställen med ett så litet befolkningsunderlag inte hade varit fallet. Att ensamt bära kostnaderna för detta är svårt.

Regeringen hade planer på att genomföra en stor regionreform som skulle minska antalet landsting från dagens 21 till väsentligt färre. Drivkraften till denna förändring var främst att möjliggöra för sjukvården att fortsätta utvecklas i framtiden. Det finns för lite stöd i riksdagen för förslagets inriktning varför det nu är stoppat.

Reformen hade krävts tydliga särlösningar för att det skulle passa Gotland. Samtidigt var det ett konkret sätt att kunna hantera de svårlösta utmaningar vi ser framför oss. Utöver arbetet på hemmaplan kommer vi därför behöva ägna stor kraft att påverka regeringen att ta särskilda hänsyn till vårt ö-läge.

onsdag 14 december 2016

Regeringen stakade ut vägen

Nu har regeringen gjort en samlad bedömning ur säkerhetssynpunkt kring uthyrningen av Slite hamn i samband med byggandet av en ny gasledning.

Region Gotland har ingen egen kompetens eller mandat att göra en sådan bedömning. Utan regeringens tydlighet hade jag inte kunnat se hur regionen på egen hand kunde ha satt stopp för uthyrningen - i motsats till förra gången! Regeringens agerande underlättar beslut i Tekniska Nämnden imorgon.

"Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S), är skälen till att uthyrningen av hamnar skulle vara negativt för Sveriges försvarsintressen sekretessbelagda", och det är ju lite jobbigt för en som försöker förstå. Samtidigt får vi lita på att det är sakliga grunder och inte ryskskräck generellt som ligger till grund för ett sådant viktigt ställningstagande.

onsdag 26 oktober 2016

Nord Stream 2 i Slite hamn

Moderaterna och Liberalerna på Gotland använder ett högt tonläge i frågan om eventuell uthyrning av Slite hamn till Nord Stream 2. För knappt ett år sedan röstade de för att påbörja arbetet att skriva ett nytt avtal med bolaget (se protokoll - 20151029 §348). "Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda en diskussion med intressenten i syfte att tillsammans undersöka förutsättningarna för att lösa logistikfrågor, kajplatsfrågor och reservhamnsfrågan på ett tillfredsställande sätt" hette det då. Nu verkar de ha tvärvänt av någon outgrundlig anledning. Tvärvändningen i sig är inget föredöme i hur ett bra näringslivsklimat skapas där stabila politiska förutsättningar är a och o.

År 2006 började debatten på Gotland att hetta till ordentligt inför dragningen av de första ledningarna som sedan togs i drift 2011. Jag var mycket aktiv i denna process och ytterst kritisk till hur Gotlands kommun hanterade frågan.

Bild: Nordstream
Det är stor skillnad nu mot då. 

Moderaterna på Gotlands officiella ståndpunkt då var att man var för uthyrningen av Slite hamn. Den avgörande skillnaden är att vi då behövde bygga om hamnen och specialanpassa den till Nord Streams behov. Det hittades på en särskild betalningsmodell som skulle finansiera investeringen och krävde en i allra högsta grad kreativ bokföring för att kunna vara förenlig med kommunal redovisningssed. Samtidigt pågick en tillståndsprocess där Gotlands kommun skulle yttra sig.

Denna gång finns hamnen där och krävs inga stora investeringar från Region Gotland. Den planerade sträckan är nästan identisk mot förra dragningen. Tillståndsprocessen bör därmed inte kunna skiljas väsentligt från förra gången.

Det är obegripligt att Moderaterna nu kan landa i helt motsatta uppfattning när till och med jag inte kan se att det denna gång finns möjlighet att neka ett bolag som vill använda hamnen i Slite tillträde, vad jag än tycker om vad det är de vill bygga.
Bild: Nord Stream 2 - parallella dragningar

Jag fördjupar mitt resonemang för de som orkar läsa.

Nord Stream 2 AG har lämnat in en ansökan till svenska staten om att få lägga ut två nya rör på Östersjöns botten för att leverera naturgas från Ryssland till Tyskland. Därifrån kan gasen levereras till andra länder i Europa. Sedan några år ligger det redan 2 gasledningar på samma sträcka.

Att investera stort i infrastruktur för konsumtion av naturgas som är en fossil energikälla känns helt fel. Vi har ett klimathot framför oss och då borde all kraft läggas på att energieffektivisera och bygga ut förnybara energikällor. 

Nord Stream 2 AG ägs av Gazprom där ryska staten i sin tur är huvudägaren. Att göra Europa än mer beroende av rysk gas är minst sagt ett vägval av såväl energipolitisk som försvarspolitisk stor betydelse. 

Gotland blir återigen en liten bricka i detta jättelika projekt. Inte i första hand för att Gotland ligger strax intill den tilltänkta dragningen. Nord Stream 2 vill även denna gång använda sig av Slite hamn under tiden då rören ska läggas ut i havet. Såväl Moderaterna som Liberalerna försöker nu profilera sig som mest Rysslandskeptiska och för en öppen debatt om att Region Gotand inte ska upplåta hamnen.

Är det en bra idé att Europa gör sig än mer beroende av rysk gas?
Knappast en fråga Region Gotland beslutar om.

Är det en bra idé att investera stort i infrastruktur för fossila bränslen?
Inte heller Region Gotlands sak att avgöra

Ska vi göra affärer med ryskägda bolag utifrån det spända säkerhetspolitiska läget?
Region Gotland ska nog inte på egen hand börja inleda handelssanktioner...

Att inte Region Gotland på ovanstående frågor kan grunda sina beslut om uthyrning av en hamn kopplas i juridiken till "den kommunala kompetensen".

Liknande ställningstaganden om kommuner ska kunna vägra tillträde av vissa fartyg eller inte har prövats i Regeringsrätten tidigare. Helsingsborgs kommun beslutade 1987 att kommunen är beredd att ta emot besök av främmande örlogsfartyg endast om dessa uttryckligen garanterar att de inte medför kärnvapen. "Regeringsrätten finner att beslutet (...) har karaktären av opinionsyttring på det utrikespolitiska området. Det faller därför i sin helhet utanför den kommunala kompetensen enligt den allmänna kompetensregeln i 1 kap 4 § första stycket kommunallagen". Beslutet upphävdes (här finns en länk till avgörandet).

Jag tycker inte att en gasledning är en bra idé. Men om det finns ett tillstånd att bygga den, och vi redan har en hamn som byggarna vill använda, så kan inte vi neka dem. Vid byggandet av Nord Stream 1 hade vi ingen lämplig hamn - den behövde byggas för dryga 80 miljoner. Det är stor skillnad.

tisdag 23 februari 2016

Sjukvårdens ekonomi

Jag började tidigare ikväll skriva på ett blogginlägg om sjukvårdens ekonomi på Gotland. Ett inlägg kopplat till den aktuella debatten om underskotten för 2015. Jag hinner tyvärr allt för sällan ta mig tid att prioritera bloggen. För mycket tid till en för snäv läskrets... Orden staplades bara på varandra och det kändes som att läskretsen bara skulle bli ännu mindre om jag tryckte på publicera-knappen. Jag började om - nu fick det vara kort. Det fick bli det här. Inget alls i princip.

Det är så många saker som behöver bemötas, nyanseras, sättas in i rätt sammanhang och diskuteras. Det blir långa utläggningar med länkar till artiklar, faktaunderlag och andra debatter på samma tema. Fullständigt omöjligt att få något vettigt av insåg jag. Tills jag kunde sätta ord på vad det var som gjorde det så svårt att bli en förlängning av debatten som oppositionen har dragit igång.

Oppositionen har valt att helt slå in på form-vägen. De vill sluta prata sjuka människor i behov av mediciner, strategier för att minska en för hög vårdkonsumtion (som kostar pengar), vikten av en sammanhållen vård mellan socialtjänst och sjukvård eller möjligheten i att förebygga sjukdomar. Det är en opposition fylld av kritik utan substans eller egna tankar om hur man ska "ransonera välfärden" för att ha råd med den (för att referera till Hans Dahlgren, ordförande för Centerpartiets välfärdspolitiska grupp inför valet 2014).

Tidigare har man hört om deras "kraftfulla förslag" för att komma tillrätta med sjukvårdens ekonomi: Det måste tillsättas en krisgrupp! Det måste till en extern granskning! Nu i veckan var det: Ledarskapet duger inte; ordföranden borde bytas ut!

Och mer diskussioner om form lär det bli framöver.

Veckan som var var ingen höjdare av olika anledningar. Bästa sammanfattningen från min sida som till viss del bemöter eländet såhär långt är ändå insändaren som skickades till lokaltidningarna. Den las ut på Miljöpartiets hemsida så att fler kan komma åt den (här går den att läsas).

Oppositionen kan stå för ett alternativ gentemot väljare som önskar sig se en annan samhällsutveckling, de kan ifrågasätta och göra att man ibland själv ändrar ståndpunkt eller göra att man tar intryck av en sakfråga som kanske får för lite uppmärksamhet. Deras idéer är värdefulla helt enkelt.

Formdebatten just nu däremot känns destruktiv. Jag ser hur den dränerar flera medarbetare på energi som vi är helt beroende av att de kan samla sin kraft för att göra jobbet vi förväntar oss av dem. De kommer i kläm. Jag har länge känt och tänkt att Gotland är för litet för att ha råd med ett politiskt spel av denna karaktär.

Jag försöker nu mobilisera den positiva kraften för att utveckla sjukvården och samtidigt hantera en begränsad ekonomi på annat sätt. Men samtidigt måste spelet spelas. Det känns trist - men hör väl till säger folk till mig som ser politiken från sidan. Det behöver inte vara så tänker jag då.

söndag 3 januari 2016

Farfar, djuren och jag

Farfar fyller 90 år i april. Vi besökte honom några gånger när vi var i Belgien över julledigheten. Numera är det ett särskilt boende han får kalla för sitt hem. Bondgården lämnade han för länge sedan och den har nu också sålts. Livet har fått en annan karaktär. Han sitter där, ofta fastbunden i sin fåtölj för att han inte ska slå sig när det känns dags för en ny upptäcktsresa. Livet från gården har ändå kommit tillbaka på ett märkligt sätt. Draghästarna som redan hade dött när jag föddes pratar han mycket om. Fanny och Sara - det var hästar det. Och potatisskörden ser bra ut även i år. Gödselhögen behöver spridas ut - och det är onekligen så att något måste göras åt stanken som fyller rummet och han själv är orsaken till. Orden han använder är från en förgången verklighet och minnena som blandas in blir en röra som han nog själv inte riktigt förstår.

Coloradoskalbagge
Jag tillbringade många somrar hos farfar. Semesterlediga barn innebar ett problem för arbetande föräldrar men gratis arbetskraft för bonden. Att lasta ströbalarna på kärran var kanske det tyngsta jobbet. Jaga möss som helst ville ge sig på veteförrådet definierades som lek. Det är timmarna på potatisfälten för att samla in Coloradobaggarna i en burk som jag minns bäst.

Det var inte så mycket ekologiskt tänkande bakom den mekaniska bekämpningen av skadedjuren på potatisarna. Bekämpningsmedel var dyra och när det fanns barn till hands som kunde plocka dem var det lika bra så. Det var nog här som jag fick min grundläggande förståelse för naturen och dess kretslopp. Det var bra på gården med farfar.

Belgienvistelsen var mer dramatisk än vanligt. Vi brukar köpa mjölk direkt hos mjölkbonden som bor två km längre bort från mina föräldrar. På väg dit såg Cissi en häst som hon tyckte var skadad. Det var ett större föl som hade halkat i leran och fastnat utmed stängslet. Vid närmare titt hade det legat där ett bra tag med tanke på högen avföring bakom fölet och hur medtaget djuret var. Vi ringde polisen - för vi visste inte vems hage det var, och det var nog bra att någon med djurskyddsögon kunde se på förhållandena för hästarna som såg vanvårdade ut allihop. Inom 10 minuter var både polis och brandkår på plats. De hjälpte fölet loss men det kunde inte resa sig. Under tiden hade ägaren kommit till platsen och började bråka med polisen. Det fanns ingen tid att se hur det hela slutade, men det kändes som att polisen inte bara skulle släppa det. Nästa dag när vi körde förbi kunde vi se att hagen var utrymd.
Delfiner i "Het Boudewijnpark"

Nej, vi kunde inte stanna och vänta för vi hade bråttom till "Het Boudewijnpark" i Brygge för att se på en delfinshow, typ som på Kolmården. Vår 9-åriga Sofia planerar att bli delfinskötare (hon älskar djur) och då ville vi passa på att gå dit när vi ändå var nära. Just denna dag hade ett relativt stort gäng djurrättsaktivister bestämt sig för att uppmärksamma det omoraliska i att hålla delfiner fångna för vårt stora nöjes skull. De stod utanför med ett kors för varje delfin som hade dött på Boudenwijnparken och delade ut flygblad. Det blev lite som en chock för Sofia som aldrig hade kunnat drömma om att tillhöra "den onda sidan". Tankvärt.

Själv kände jag väl att det finns betydligt större utmaningar inom djurskyddet än just tillvaron för dessa delfiner. Jag tänkte ändå att det kunde vara intressant att förstå aktivisternas engagemang lite bättre. Djurrättsalliansen skriver såhär: "Ett av de djur som i fångenskap visar tydliga tecken på stress och otillfredsställelse är delfiner. De får ofta magsår och andra sjukdomar och det har hänt att delfiner begått självmord genom att simma in i poolväggen" (ingen hänvisning till källan tyvärr). Sidor som usa.whales.org och bornfreeusa.org går på samma tema. Ändå kan jag inte låta bli att fundera på om inte dessa djurparker till exempel har hjälpt till att göra det möjligt att införa "delfinsäker" tonfisksfångst.

En händelserik vistelse var det och många uppslag till tankar om livet, åldrande, djuren och våra drömmar.

tisdag 17 november 2015

Framtidshopp!

Nyhetsrapporteringen känns tungt på sistone. Dels utifrån händelserna i Syrien och hur det påverkar resten av världen. Det är allt från krig och övergrepp i själva landet, människor som på ett tragiskt sätt omkommer på havet när de försöker fly från detta elände, andra som ser en chans att berika sig på dessa människors öde, stora grupper av flyktingar som behöver trycka sig över stängsel och genom murar som byggs upp, en växande rasism och egoism som lyser fram och senare nu också terrordåd som i Paris och Beirut.

Men också tungt särskilt utifrån nyhetsrapporteringen kring det ekonomiska läget inom Region Gotland. Det krävs en del jobbiga förändringar för att klara ekonomin framöver. Samtidigt finns det en rad positiva saker som händer som också behöver belysas för att få rätt ingång när det gäller hopp om framtiden. Isabel och jag skrev därför en artikel som publicerades i Gotlands Allehanda häromdagen.

Trots ekonomiska bekymmer ser vi ljust på framtiden!

Det känns också bra att kunna göra något handfast. I fredags blev vår familj inom ramen för projektet "Hej Gotland!" ihopparade med en familj från Syrien som har sökt sig till Gotland. Vi har redan hunnit träffats några gånger och det känns otroligt roligt att lära känna denna familj. Kan varmt rekommenderas att också anmäla sig!

tisdag 15 september 2015

Svårmotiverad utgift i ekonomiskt kärva tider

Det blev en ganska stor debatt/mediarapportering kring Spendrups planer på ett nytt bryggeri i hamnen. Det fanns en del i mitt tycke ganska grunda påhopp på Miljöpartiets inställning - därför känns det bra att kunna beskriva varför vi tyckte som vi tyckte när frågan var uppe i fullmäktige (underlagen finns här). Såhär skriver Isabel och jag i Gotlands Allehanda idag:

Regionen beslutade nyligen att sälja en tomt i hamnen så att Spendrups kan etablera ett bryggeri på platsen. Byggnaden som står där idag används för regionens hamnverksamhet och hyrs ut i andra delar.
Spendrups och Speendrops är inte samma sak. 
Region Gotland satsar på Grönt Centrum på Lövsta
ett bra exempel på angelägen satsning med skattepengar 
som tydligt gynnar en hel näring.

Miljöpartiet är i grunden positivt till att Spendrups vill brygga mer öl på Gotland. Förutom hamnen finns andra platser på ön där detta skulle vara möjligt men då utan att det skulle kosta skattebetalarna minst 14 miljoner. Vi motsatte oss denna affär för att regionen redan är i ett tillräckligt kärvt ekonomiskt läge.

Byggnaden som idag står på marken behöver rivas och marken saneras eftersom den är förorenad. Föroreningarna är av den karraktär att de är allvarliga men inte omgående behöver tas hand om så länge man inte rör marken. Det finns möjlighet att få hela kostnaden för saneringen från staten om vi har tålamod att vänta – lämpligtvis vid en tidpunkt då nuvarande byggnaden har nått sin livslängd. Regionens kostnader för att iordningställa tomten på detta mycket strategiska läge i hamnen skulle under dessa förutsättningar bli en helt annan.

Att det nu ska tillskapas en attraktion i Visby hamn som kommer att bli välbesökt tvivlar vi inte på. Däremot ifrågasätter vi att ett bryggeri i sig skulle bidra till att så många fler besöker Gotland som motiverar regionens utgifter. Vi tycker att jämförelsen med satsningar på en kongresshall och kryssningskaj – två kostsamma investeringar som regionen själv äger – haltar betydligt. Dessa är direkta anledningar till att fler kommer till Gotland. Det är svårt att se hur ett bryggeri skulle kunna fylla samma funktion.

Vi var beredda att se över om det var möjligt att hitta en rimlig lösning med Spendrups vilket vi nu inte riktigt kan se. Efter markundersökningar och förhandlingar visade det sig att det krävs en hel del av skattebetalarna på Gotland. Förutom 14 miljoner finns det risker för fördyring vid sanering och evakuering av de befintliga hyresgästerna. Tillkommande infrastrukturkostnader så som vägar i anslutning till bygget förväntas regionen också ta. Dessutom behöver åtskilliga bekymmer orsakade av projektet lösas för att affären ska bli lyckad. Förlusterna för skattebetalarna är kännbara, vinsterna desto mer diffusa. Utgifterna pressar ekonomin och skickar fel signaler i ett redan mycket ansträngt läge.

Stefaan De Maecker (MP), regionråd
Isabel Enström (MP), regionråd

söndag 13 september 2015

Det krävs gemensamt arbete för att minska skadorna orsakade av droger

I helgen publicerade Gotlands Allehanda en debattartikel jag skrev tillsammans med Maria Björkman som är ordförande i Socialnämnden. Droganvändningen i samhället är alarmerande och på akuten blir det väldigt synligt. Men bakom det synliga finns det så mycket mer...

Vad innehåller pillerna? Foto: Kurtis Garbutt
Syftet med artikeln var
- Öka medvetenheten bland befolkningen om problembilden
- Kommunicera med vår egen organisation att vi ser behoven
- Särskilt lyfta fram MiniMaria där man som ung kan få hjälp
- Förmedla att vi jobbar vidare med frågan på bredare front


Under sommaren har trycket på Visby lasaretts akutmottagning varit väldigt högt. Det har bitvis inneburit långa väntetider och stökighet på mottagningen samt en besvärlig arbetssituation för personalen. Vi känner en särskild oro för de som behöver akut vård till följd av droger och alkoholintag.

De senaste åren har missbrukarbilden förändrats på minst två sätt.

1. Nya syntetiska substanser har blivit allt vanligare bland ungdomar och även etablerade missbrukare. Den som tar drogen vet ofta inte exakt vad som finns i preparaten och i vilken koncentration. Dessutom blandas de nya drogerna med varandra och med alkohol. Resultatet kan bli snabba fysiska reaktioner i form av medvetslöshet eller i värsta fall döden. Även psykiska negativa biverkningar är inte ovanliga.

2. Tillgängligheten till droger har blivit mycket större genom möjligheten att köpa över internet. Även langningsstrukturen verkar ha fått annan karaktär där inte längre i huvudsak etablerade missbrukare är de som langar. Det langas ömsesidigt mellan testande ungdomar och etablerade missbrukare.

Hur droganvändning påverkar ens sociala liv skiljer sig väldigt mycket åt. Vissa lyckas upprätthålla ett till synes bra fungerande socialt liv. Andra hamnar i en mer utsatt livssituation där man blir beroende av stöd för att klara sin vardag.

I Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden ser vi mycket allvarligt på denna utveckling av drogtillgång och droganvändande, där människor i alla åldrar blir sjuka och avlider helt i onödan. Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa metoderna att såväl förebygga som hjälpa dem som redan råkat illa ut.

För knappt ett år sedan öppnade vi MiniMaria som är en samordnad mottagning för unga upp till 24 år där man kan få hjälp med frågor rörande droger, alkohol och missbruk. Vi behöver framöver även förbättra samordningen mellan våra verksamheter än mer för att vuxna ska få ännu bättre hjälp. 

Stödjande insatser är viktiga men de räcker inte för att minska skadorna som uppstår till följd av droganvändning. Vi ser det som mycket angeläget att utveckla samarbetet med bland andra polis, skola och fritidsgårdar för att fokusera på förebyggande insatser. Det vi ser på akuten har redan gått för långt och vi behöver agera mycket tidigare. Där kan även du som vän, granne eller familjemedlem göra skillnad.

Stefaan De Maecker (MP), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Björkman (S), ordförande Socialnämnden

torsdag 10 september 2015

Det händer bra saker inom sjukvården på Gotland

Ekonomi är ett ständigt bekymmer inom sjukvården - så även på Gotland. Vi har tagit beslut om några viktiga huvudstrategier som handlar om bemanning, vårdkonsumtion och förebyggande insatser som det jobbas hårt med. Mycket återstår för att nå nödvändigt resultat. Men!

I veckan kom det några nyheter som nu även media börjar rapportera om: Gotland är bäst på att ta hand om artrospatienter. På Gotland har såväl smärta som läkemedelsförbrukning bland artrospatienterna minskat mer än på andra håll i Sverige tack vare vår artrosskola.

Idag fångade Gotlands Tidningar också upp att Gotland har klättrat hela 30 platser på AT-läkarnas årliga rankning av sjukhus och vårdcentraler där läkare under utbildning gör sin tvååriga allmäntjänstgöring (AT). Vårt rykte är viktigt för framtida läkarrekryteringar!

Det gnetas på. Bra att också bra resultat kommer i ljuset.

måndag 31 augusti 2015

Ojnareskogen skyddas!

Åsa Romson (MP) presenterar beslutet
Idag fattade regeringen beslut om att skydda Ojnareskogen som Natura2000-område. Något annat var egentligen inte att vänta med tanke på Sveriges åtaganden gällande naturskydd och vilka unika värden området Bästeträsk, där Ojnareskogen ingår i, har.

Såhär beskriver Länsstyrelsen på Gotland området:
"Detta är ett mycket stort, sammanhängande hällmarksområde som saknar sin motsvarighet på Gotland, i Sverige, i norra Europa och troligtvis i världen. Området är klassat som riksintresse för naturvård och utgör det största, landbaserade riksintresset för naturvård på Gotland; cirka 9600 hektar.”
Bästeträsk - snart Nationpark?


Men enkelt var det inte. Nordkalk och SMA har planer på storskalig kalkbrytning inom området och båda har för närvarande var sin ansökan som behandlas i miljödomstolarna. Förutom världsunik natur och kalkjobb är även hotet mot vattenförsörjningen på norra Gotland en viktig aspekt när domstolarna ska fatta sitt beslut. Processen har tagit över 10 år - lika länge har mitt engagemang (och många andras i ännu större grad) också varit i frågan. En översiktlig beskrivning av konflikten vatten/natur/jobb m.m. gav t ex Miljöaktuellt 2008 och kan läsas här.

Domstolen pausade i april (Nordkalk)/maj (SMA) förhandlingarna för att ge regeringen möjlighet att ta ställning till Naturvårdsverkets förslag kring Natura2000. Fram till 31 augusti fick regeringen på sig innan det hela drar igång igen. På målsnöret levererade regeringen nu sitt beslut och det är uppenbart att det har funnits starka krafter som har velat stoppa beslutet in i det sista. Ett exempel på detta är den sista vändan till Länsstyrelsen för att se om det inte fanns andra områden som skulle kunna ersätta Bästeträsk - trots att detta egentligen hade framgått av allt material som presenterades till regeringen. Beslutet innebär nämligen med största sannolikhet att det inte blir några fler kalkbrott i området.

2012 i Ojnareskogen
Utan Miljöpartiet i regeringen - och Åsa Romson som miljöminister - hade området högst sannolikt aldrig skyddats. Skönt att kunna se att en långsiktig syn på samhällsutvecklingen kan få genomslagskraft i vardagen med de Gröna i regeringen. Att detta innebär att man måste ta itu med konflikter som uppstår idag istället för i framtiden följer som ett brev på posten. Det kan vara jobbigt, men helt nödvändigt om man tror på att vi ska leva på denna planet även i framtiden.

Redan för 10 år sedan (Gotlands Tidningar 20 oktober 2005) skrev jag om konflikterna i samhället på grund av planerna på kalkbrott. Citat ur artikeln:

”Men jag har respekt och förståelse för skriket efter arbetstillfällen. Dessa är en bristvara och det kommer att kräva en rad insatser av såväl politiker som de bosatta för att komma till rätta med detta problem. Jag anser dock att det vore fel att satsa allt på att förlänga kalkbrytarjobben med 20 år till för att sedan hamna i samma problemläge fast då med betydligt sämre förutsättningar än nu. Samma respekt finns tyvärr inte alltid gentemot dem som ställer sig tveksamma till kalkbrottet. Jag oroar mig starkt på grund av de samtal jag har haft med gotlänningar på norr som inte öppet vågar uttala sig mot Nordkalks planer. Bakom detta ligger en rädsla för reaktioner ifrån omgivningen och erfarenhet av tidigare aggressiva bemötanden av människor som känner att deras jobb är hotade." 

Slitningarna är närvarande mer än någonsin och - vill jag påstå - har bara blivit värre under åren. Jag är glad för att regeringen har landat i sitt beslut att skydda området. Men jag är också bekymrad för hur de som känner att de förlorade dragkampen om kalkjobben kommer att ge uttryck för sin besvikelse.

Jag hoppas att regeringens paket för ersättningsjobb som uppgår till 100 miljoner kan balansera förlusten av arbetstillfällen på norra Gotland. Processen för att läka såren kommer att ta tid. Jag hoppas att vi hittar sätt att samla krafterna på norra Gotland igen för att tillsammans utveckla vårt samhälle.

fredag 10 juli 2015

Gotlands vägar är i behov av en standardhöjning

Innan jag går på det som liknar semester försöker jag beta av några saker som inte hanns med när hjulen snurrade som fortast. Med tanke på reaktionerna jag har fått på nyheterna som cirkulerade kring fullmäktigedebatten och C-M-FP-förslaget om "90-vägar" (ärende 30) har Lisbeth och jag skrivit ett förtydligande kring Miljöpartiets inställning till det hela:


I mitten av juni togs ett enigt beslut i Regionfullmäktige att bifalla ett förslag med rubriken "90 km/tim på länsvägarna". Rubriken är missvisande eftersom själva beslutet inte går ut på att vilja höja hastighetsgränser på de gotländska vägarna utan att regionstyrelsen får i uppdrag att påverka staten för ”att erhålla statligt stöd för såväl standardhöjning av 140-vägarna som utbyggnad av cykelvägar”.

Vi är politiskt helt eniga om att det behövs standardhöjningar på våra vägar. Däremot har Miljöpartiet andra prioriteringar än att dessa standardhöjningar ska syfta till att få fler 90 km/tim på våra länsvägar.

Skälet till hastighetsbegränsningar är att människor inte ska dödas eller skadas i vägtrafiken. För att tillåta en säker hastighet på 90 krävs i princip mitträcke eller räfflad mittlinje och 2-3 omkörningsfält per mil väg. Det skulle krävas mycket omfattande insatser för att få till en standardhöjning som tillåter 90 km/tim på flera av våra vägar. Avstånden på Gotland är inte större än att de sträckor som skulle vara aktuella för en sådan ombyggnad skulle ha en marginell tidsmässig effekt.

På Gotland består vägnätet till stor del av smala vägar som rör sig slingrande genom landskapet vilket har till följd att sikten kan vara undermålig och därtill har många vägar närmast obefintliga vägrenar. Bussresenärer, gående och cykeltrafikanter utsätts för en risk när de uppehåller sig eller rör sig på den smala vägrenen. Trots att hastigheterna sänkts på många sträckor ser vi att det finns behov av förbättringar för att ytterligare höja säkerheten för alla typer av trafikanter.

Vi är politiskt eniga om att våra gotländska vägar är i behov av förbättringar och att cykelvägnätet måste byggas ut. Hellre än stora investeringar för att tillskapa fler säkra 90-vägar vill vi se en satsning på en generell standardhöjning där väntande busstrafikanter, cyklister och bilister kan känna sig trygga på våra vägar.

Stefaan De Maecker (MP), regionråd
Lisbeth Bokelund (MP), ledamot i Regionfullmäktige

torsdag 4 juni 2015

Hur tungt väger argumenten för Bästeträsk?

Återkommande har jag under den 10 år långa processen kring Ojnareskogen (Bunge Ducker) känt att faktabaserade argument väger lätt. Det är makt och pengar som överröstar oron för vattnet och viljan att värna om världsunik natur vi har åtagit oss att skydda.

Det tydligaste uttrycket för denna känsla formulerade fyra professorer som har följt målet. De reagerar i ett öppet brev starkt på domstolens tekniska bedömning och handläggning som de anser inte är vetenskapligt korrekt. Brevet inleds såhär:

"Vi vill med detta öppna brev ifrågasätta handläggningen av vetenskapliga expertbedömningar i svenska miljömål, i detta fall i samband med kalkstensbrytning på Gotland och dess eventuella påverkan på omgivande Natura2000-områden och grundvatten."

Regeringen har nu att ta ställning till ett förslag till nya Natura2000-områden där bl a Bunge Ducker ingår. Domstolen som är näst på tur att fälla sin dom över Nordkalks ansökan att få bryta har gjort paus för att kunna vänta in regeringens beslut. Beslutet har "sådan betydelse för prövningen av målet att det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före huvudförhandling och dom i målet".

Dragkampen mellan de olika intressena inför regeringens beslut går in i en intensiv fas. Näringsdepartementet som är med i beredningen ber myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, att ta fram ett kompletterande underlag (underförstått: som ger ytterligare argument till varför man inte ska utse Bunge Ducker till Natura2000). Något mer pinsamt och mindre vetenskapligt får man leta efter. Radio Gotland intervjuar enhetschefen på SGU kring sin egen rapport, en intervju som talar för sig själv. KTH-professorn Hans Lööf kallar det för "Hårt vinklad rappakalja". Och det är inte bara han. En skrivelse lämnas till regeringen där 13 forskare, varav 7 professorer, kritiserar SGU:s beräkningar. När det gäller Näringsdepartementets fråga om vatten, så väljer SGU att inte kommentera det som har kritiserats mest: uppfyllnadsfasen, dvs när brottet väl är utbrutet, vad händer med vattnet i området då? Inte heller kommenteras de påtalade riskerna för uppträngning av saltvatten.
Bräntings Haid möter Bunge Ducker. Foto: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den expertmyndighet som lämnar underlag kring naturvärden. I dagarna lämnades en ny skrivelse kring de befarade effekterna vid kalkbrotten kring Bästeträsk (underförstått: som ger ytterligare argument till varför man ska utse Bunge Ducker till Natura2000). Utifrån gjorda undersökningar konstaterar myndigheten "Ny information om sprickigheten i berggrunden stärker bilden av området som en ekologisk och hydrologisk helhet. Detta innebär att delar inte kan undantas utan att övriga delar påverkas negativt".

Framtiden får utvisa vad regeringens beslut bygger på. Vetenskap eller rappakalja...

torsdag 21 maj 2015

Småskalig kontra storskalig kalkindustri

Idag var jag med Isabel Enström på besök på Slite Stenhuggeri. Ett företag som använder sig av den högkvalitativa kalkstenen på Gotland för att göra t ex bordskivor, byggstenar, statyer eller golv.

De har 17 anställda på norra Gotland. De bryter i förhållande till den storskaliga kalkindustrin lite sten, men har ett högt förädlingsvärde på produkterna. På så sätt blir det relativt många anställda på mindre kalksten som tas ut.

De använder ungefär 650 gånger mindre kalksten per anställd än SMA. Med tanke på hur stora uttag av kalksten hotar vår vattenförsörjning och raderar världsunik miljö på Gotland är det verkligen en viktig tankeställare...